Meniti Jalan Para Ulama - Blog Pribadi Muhammad Abduh Negara

Ushul Fiqih

Mungkinkah Ijma’ Menyelisihi Dalil Shahih?

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Para ulama tak mungkin ber-ijma’ (bersepakat) atas suatu perkara, yang menyelisihi dalil yang shahih, sharih (jelas, tanpa ada kesamaran), dan tidak mansukh. Para ulama hanya ber-ijma’ pada perkara yang haq.

Jika kita melihat ada ijma’ yang sepertinya menyelisihi dalil, maka kemungkinannya:

1. Dalil tersebut tidak shahih
2. Dalil tersebut maknanya tidak sharih (tidak pasti menunjukkan makna tersebut)
3. Dalil tersebut mansukh (telah dihapus hukumnya oleh Asy-Syari’)
4. Atau sebenarnya terdapat khilaf di kalangan ulama tentang perkara tersebut, yang tak kita ketahui, sehingga kita mengira hukumnya disepakati oleh mereka

Wallahu a’lam.

Rujukan: Al-Ushul Min ‘Ilmil Ushul, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, Halaman 66, Penerbit Dar Ibn Al-Jauzi, Dammam, Saudi Arabia.

Leave a Reply